CCNA Route & Switch (ex.200-125)

رایگان
۲۰ ساعت و ۳۴ دقیقه
۱۵ فایل
Cover

درباره دوره

این دوره به مباحث پایه‌ایی در بخش routing & switching می‌پردازد و هدف این دوره درک و شناخت از شبکه در حوزه‌ی سیسکو و همچنین فراگرفتن و نحوه ی استفاده و اجرا از Protocolهایی که در سیسکو به کار برده میشود.
بعد از این دوره شما توانایی کار با سوییچ و روتر و شناخت هرکدام، همچنین درک چگونگی کار کردن Protocolها را خواهید داشت.
دوره ی +Network به گونه‌ایی پیش نیاز این دوره می باشد، گذراندن آن الزامی نیست یعنی بدون داشتن مدرک +Network  هم میتوانید وارد این دوره شوید، اما بدون گذارندن +Network درک عمیق و کاملی از مباحث مهم و اصلی نخواهید داشت و در آینده حتما احساس ضعف خواهید کرد. لذا پیشنهاد میشود به عنوان پیش نیاز دوره CCNA Routing & Switching دوره‌ی +Network را هم بگذارنید.


پیش‌نیاز دوره: +Network

مخاطبان دوره: علاقه مندان به شروع مباحث تخصصی شبکه و سیسکو

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره: درک از چگونگی کارکرد پروتکل‌ها در سیسکو،  configکردن سوییچ‌های manageable سیسکو، configکردن روترهای سیسکو

معرفی دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۲۵:۲۸

۱ آشنایی با دوره

پیش‌نمایش
۰۰:۲۲:۳۱

۲ آشنایی با دوره

سرفصل‌های دوره

Switch

Net+ review

پیش‌نمایش
۰۰:۲۰:۳۲

۳ IP Part1

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴ IP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۴۲

۵ IP Part2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۰۴

۶ IP Part3

Introduction

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۵۰

۷ Introduction to Cisco Switches and Operating System

Fundamental Commands

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۰۶

۸ Fundamental Commands Part 1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۰۲

۹ Fundamental Commands Part 2

Broadcast

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۲۵

۱۰ Broadcast Domain

Vlaning

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۹

۱۱ Vlan

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲ Senario

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۱۵

۱۳ Trunking

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۰۷

۱۴ Inter Vlan Routing

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۴:۱۴

۱۵ Inter Vlan rRouting via MLS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۱۷

۱۶ VTP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۳۳

۱۷ Allowed Vlan

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۸ senario

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۱۷

۱۹ Inter Vlan Routing

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۰ senario

Spanning-Tree Protocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۵۰

۲۱ STP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۰۱

۲۲ STP Packet Tracer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۲:۲۸

۲۳ STP Topology Change

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۳۲

۲۴ Per Vlan Spanning-tree

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۳۷

۲۵ EtherChannel

PortSecurity , Dot1X, Snooping

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۱:۰۷

۲۶ Security

FHRP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۱

۲۷ FHRP Part1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۴۵

۲۸ FHRP Part2

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۲۹ اسلایدهای مرتبط

Router

Routing Concept

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۷:۱۹

۳۰ Routing Concept

Static Routing Protcol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۲۱

۳۱ Static Routing Protocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۳۹

۳۲ Static Routing Protcol Senario

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۰۷

۳۳ Static Routing Protocol Round Robin

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۵۷

۳۴ Static Routing Protocol

Dynamic Routing Protocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۵۳

۳۵ Dynamic Routing Protocol

RIP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۲۸

۳۶ RIP Implementation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۵۴

۳۷ RIP Timers

OSPF

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۶:۴۲

۳۸

EIGRP

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۰۳

۳۹ EIGRP

Telnet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۳۰

۴۰ Telnet

ACL

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۵:۱۸

۴۱ ACL

Senario

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۲ Static routing protocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۱۲

۴۳ RIP & OSPF

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۴ Senario

تمرین

Servers

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۴۲

۴۵ Senario Part1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۱:۳۸

۴۶ Senario Part2

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۴۷ Senario Server

Complete Senario

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۰۱

۴۸ Complete senario part1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۳۵

۴۹ Complete senario part2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۴۹

۵۰ Complete Senario part3

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۳:۰۱

۵۱ Complete senario part4

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۲ پروژه

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۳ اسلایدهای مرتبط

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۴ Commands

کتاب‌های انگلیسی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۵ LEARNING Cisco CCNA Routing and Switching 200-120 Official Cert Guide-CCSP

جزوه‌های آموزشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۶ جزوه آموزشی مهندسی شبکه (CCNA)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۷ جزوه CCNAگرافی مهندسی شبکه (CCNA)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۵۸ کتاب کار مهندسی شبکه (CCNA)

به اشتراک بگذارید