روش‌های عملی مدیریت پروژه و تشکیل دفتر مدیریت پروژه

رایگان
۰۱ ساعت و ۳۷ دقیقه
Cover

درباره دوره

مدیریت موفق پروژه‌های نرم افزاری یک چالش جهانی بوده و شرکتهای کوچک و بزرگ با آن دست به گریبان هستند. در این آموزش سعی شده است تا استانداردها و متدولوژی‌های مختلف مدیریت پروژه بررسی شده و راه‌های عملی مدیریت پروژه ارائه شود.

پیش‌نمایش
۰۰:۱۲:۳۹

CMMI Model

پیش‌نمایش
۰۰:۱۷:۲۳

PMO Models

پیش‌نمایش
۰۰:۱۰:۳۳

CAPM and PMP Certification

پیش‌نمایش
۰۰:۲۱:۰۲

Project Management Challenges

پیش‌نمایش
۰۰:۲۲:۲۹

Project Management Mythology

پیش‌نمایش
۰۰:۱۲:۵۵

Requirements Definition And Management

به اشتراک بگذارید