برنامه‌نویسی شل اسکریپت در سیستم عامل لینوکس

رایگان
۳۵ ساعت و ۱۷ دقیقه
۲۷ فایل
Cover

درباره دوره

كامپيوترها زبان صفر و يك يا همان باينری را درك مي‌كنند. درک اين زبان برای بشر بسيار دشوار و سخت است. بنابراين در سيستم عامل‌ها، برنامه‌های خاصی وجود دارند كه به شل يا پوسته معروف هستند. شل دستورات را به زبان قابل فهم بشر دريافت و آن‌را به زبان كرنل لینوکس ترجمه مي‌كند تا كرنل لینوکس بتواند آن‌را تحليل و پردازش كند. شل يك برنامه و يا يك محيطي است كه برای دستورات كاربر ايجاد شده ‌است. تفسير و اجرای دستورات كاربر از كيبورد و يا فايل از وظايف شل است. شل جزء لينوكس نيست ولی از كرنل لينوكس برای اجرای برنامه‌ها، ساختن فايل‌ها و غيره استفاده مي‌كند.
برنامه‌نويسی در شل يکی از مباحث مهم برای کارشناسان لينوکس محسوب مي‌شود. در دوره‌ی برنامه‌نويسی شل، برنامه‌نويسی در محيط سيستم عامل لينوکس آموزش داده خواهد ‌شد.

پیش‌نمایش
۰۰:۰۳:۱۱

۱ معرفی سیستم‌عامل لینوکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۵۷

۲ هسته لینوکس kernel

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۰

۳ بررسی shell

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۴۶

۴ نحوه کار با shell و نوشتن script

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۹:۳۶

۵ تحلیل و بررسی shell

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۲۳

۶ فرمان exit

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۷:۳۶

۷ نحوه نوشتن شل‌اسکریپت با نرم‌افزار VIو تحلیل نحوه اجرای آن توسط سیستم‌عامل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۹

۸ نحوه اجرای شل‌اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۱۵

۹ کار با ویرایشگر VIM و نوشتن برنامه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۰۴

۱۰ shell script basic

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۰۹

۱۱ تمرین شماره ۱

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۴

۱۲ معرفی اسکریپت‌های اجرایی اولیه توسط شل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۹

۱۳ بررسی اسکریپت bash_profile

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۰۲

۱۴ مرور کلی بر مفاهیم اولیه شل

پیش‌نمایش
۰۰:۰۵:۳۵

۱۵ بررسی برنامه اجرایی اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۴۸

۱۶ بررسی متغیرهای local و global و مقداردهی به متغیرها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۵۵

۱۷ بررسی متغیر path

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۳۱

۱۸ بررسی تئوری فانیومن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۷

۱۹ مقایسه single quote و double quote

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۴۹

۲۰ بررسی qoutes

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۴:۱۵

۲۱ بررسی پیشرفته متغیرها در لینوکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۲۲

۲۲ بررسی متغیرهای محیطی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۸

۲۳ بررسی فرمان grep

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۰

۲۴ بررسی wild cardها در لینوکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۸:۰۹

۲۵ بررسی علائم redirection

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۳۶

۲۶ بررسی اجمالی علائم redirection

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۱

۲۷ کار با علائم redirection و printf

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۲۱

۲۸ بررسی فرمان tee و random

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۰۱

۲۹ بررسی فرمان find

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۲۳

۳۰ بررسی فرمان locate

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۱۸

۳۱ بررسی pushd و popd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۴۴

۳۲ بررسی فرمان echo

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۱۱

۳۳ بررسی فرمان script

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۳

۳۴ تمرین شماره ۲

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۲

۳۵ بررسی pipe

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۱۴

۳۶ بررسی pipe تخصصی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۲۸

۳۷ Manage Screen

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۱۰

۳۸ عملیات ریاضی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۹:۰۶

۳۹ مروری اجمالی بر مباحث مقدماتی شل‌اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۴۹

۴۰ بررسی فرمان export

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۰۰

۴۱ بررسی خارج شدن از اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۲۹

۴۲ بررسی exit و exit code

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۷

۴۳ نحوه اجرای یک اسکریپت به صورت background

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۸:۴۶

۴۴ بررسی ساختار شرطی if

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۶

۴۵ بررسی ساختار case

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۸:۳۱

۴۶ بررسی ساختار for

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۴۰

۴۷ بررسی ساختار شرطی while

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۷

۴۸ کنترل کردن حلقه تکرار توسط break

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۵

۴۹ بررسی حلقه‌های for (زبان C)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۲

۵۰ بررسی فرمان read

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۵:۲۶

۵۱ فرمان‌های کنترلی پارامترهای ورودی توسط کاربر

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۴۷

۵۲ بررسی متغیرهای از پیش تعیین شده شل و فرمان shift

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۱۷

۵۳ بررسی فرمان shift

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۴۵:۴۱

۵۴ کار با رشته‌ها در شل با حل مثال

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۲۶

۵۵ مدیریت نمایش روی صفحه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۱۶

۵۶ بررسی انواع standard file descriptor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۱۴

۵۷ نحوه ایجاد file descriptor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۴

۵۸ بررسی ترتیب file descriptor و بستن آن

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۴۸

۵۹ بررسی و لیست open file descriptor مربوط به اسکریپت توسط فرمان ISOF

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۲۸

۶۰ بررسی نحوه کار با temporaryfile و فرمان mktemp

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۳۹

۶۱ نحوه کار با فرمان tee

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۱۶

۶۲ بررسی فرمان rm و cp

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۳۸

۶۳ نحوه نصب نرم‌افزار bash

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۵۷

۶۴ بررسی command completion

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۲۷

۶۵ نحوه چک کردن حافظه توسط فرمان free (پروژه عملی)

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۴۳

۶۶ تمرین

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۳

۶۷ بررسی stty

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۵۱

۶۸ مدیریت سیگنال‌ها در لینوکس

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۳۷

۶۹ بررسی سیگنال pause و interrupt

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۴۲

۷۰ نحوه برخورد با سیگنال‌ها توسط فرمان trap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۰۵

۷۱ نحوه اجرای یک برنامه به صورت background

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۴۷

۷۲ نحوه حذف یک trap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۰۱

۷۳ نحوه جلوگیری از خروج اسکریپت‌ها قبل از اتمام توسط فرمان nohup

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۱۳

۷۴ نحوه اجرای اسکریپت در زمان boot شدن سیستم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۳۲

۷۵ بررسی کاربرد آرایه

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۲:۳۴

۷۶ بررسی آرایه‌ها در شل پیشرفته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۴:۰۹

۷۷ بررسی توابع

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۰۹

۷۸ مدیریت متغیرها در توابع

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۱۷

۷۹ بررسی توابع بازگشتی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۹

۸۰ نحوه ساخت library file

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۴۳

۸۱ عملیات روی رشته‌ها

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۳۱

۸۲ ساخت منوهای متنی توسط select

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۳۴

۸۳ بررسی فرمان printf

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۲۴

۸۴ مرور کلی فرمان printf

پیش‌نمایش
۰۰:۵۲:۰۹

۸۵ بررسی فرمان select تحت عنوان یک پروژه عملی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۱

۸۶ اضافه کردن رنگ به خروجی اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۶:۰۹

۸۷ بررسی فرمان my و hear document تحت یک پروژه عملی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۰۱

۸۸ تمرین کار با فایل اساسی etc fstab

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۱:۲۶

۸۹ بررسی regular expression به طور کامل

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۲۴

۹۰ شروع کار با نرم‌افزار dialog

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۵۵

۹۱ کاربرد فرمان dialog

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۲۱

۹۲ بررسی ابزار ویرایشگر sed-stream editor

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۲۷

۹۳ بررسی ابزار gawk

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۲۵

۹۴ بررسی xdialog

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۶:۰۵

۹۵ بررسی ابزار ویرایشگر sed- پیشرفته

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۵۸

۹۶ بررسی ابزار gawk- بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۴:۵۷

۹۷ بررسی ابزار sed- بخش دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۹:۵۴

۹۸ روش‌های استفاده از قابلیت‌های شل برای مانیتور کردن سیستم تحت یک پروژه عملی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۵۳

۹۹ روش‌های استفاده از قابلیت‌های شل برای کنترل وضعیت سخت‌افزار cpu و memory و نمایش گزارش

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۶:۳۱

۱۰۰ نحوه حذف فایل‌های بدون استفاده از سیستم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۲۵

۱۰۱ نحوه گزارش‌گیری و نمایش به صورت HTML

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۲۷

۱۰۲ بررسی فرمان set و positional parameter

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۳:۳۵

۱۰۳ نمایش گزارش به صورت HTML و networkinterfaceهای cpu روی سیستم

کتاب‌های انگلیسی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۴ Wrox - Professuibal Linux Programming(2007)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۵ Advanced Bash Guide

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۶ Advanced Bash Shell Scripting Guide

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۷ alp

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۸ Bash command line for Linux

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۰۹ bash cookbook (Oreilly)

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۰ bash 4.2

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۱ Bash Beginners Guide

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۲ bash guide

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۳ Linux System Programming

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۴ LinuxFun

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۵ Linux Shell Scripting With Bash 2004

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۶ Teach Yourself Linux In 24 Hours

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۷ unixbook

جزوات آموزشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۸ جزوه آموزشی برنامه‌نویسی شل اسکریپت

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۱۹ کتاب کار برنامه‌نویسی شل‌اسکریپت

اسلایدهای مرتبط

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۰ Linux Shell Programming

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۱ Shell- Session01

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۲ Shell - Session 02

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۳ Shell - Session 03

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۴ Shell - Session 04

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۵ Shell - Session 05

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۶ Shell - Session 07

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۷ Shell - Session 08

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۸ Shell - Session 09

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۲۹ Shell - Session 10

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۳۰ Shell - Session 12