لینوکس پیشرفته (LPIC-2)

رایگان
۹۸ ساعت و ۰۵ دقیقه
۱ فایل
Cover

درباره دوره

در دوره لینوکس مقدماتی در مورد مفاهیم پایه‌ای لینوکس نظیر نصب و راه‌اندازی، به‌روز رسانی و ... آموزش داده شد. در دوره لینوکس پیشرفته در مورد مفاهیم سروری لینوکس صحبت می‌شود. دانشجویان این دوره آشنایی و تخصص کامل بر روی سرویس‌های شبکه‌ای لینوکس پیدا خواهند کرد و امکان استفاده از لینوکس در محیط‌های کاری را فرا خواهند گرفت. این دوره نیز بر اساس آزمون LPIC-2 است.

پیش‌نمایش
۰۱:۰۹:۰۸

۱ 200-1 measure and troubleshoot resource usage شامل 1-core

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۴۵

۲ 2-lsof

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۲۵

۳ 3-netstat

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۰

۴ 4-ps

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۲۱

۵ 5-sar-top

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۱:۰۷

۶ 6-swap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۹

۷ 7-uptime

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۱۳

۸ 8-vmstat

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۵:۲۸

۹ 200-2 predict future resource needs شامل 1-monitor resource usage with Nagios

پیش‌نمایش
۰۱:۳۸:۳۶

۱۰ 201-1 kernel components شامل 1-kernel components

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۲۵

۱۱ 201-2 compiling a kernel شامل 1-boot manager

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۴:۴۰

۱۲ 2-compiling a kernel

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۲

۱۳ 3-gzip

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۳

۱۴ 201-3 kernel runtime management and troubleshooting شامل 1--bin-dmesg

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۹:۵۱

۱۵ 2-Kernel runtime management and troubleshooting

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۴

۱۶ 3-lsmod-lsusb-insmod-rmmod

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۲۱

۱۷ 4-proc directory

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۲:۲۹

۱۸ 5-rmmod and modprobe

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۳:۳۹

۱۹ 6-sysctl

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۰۵

۲۰ 7-udev-devfsd-kudzu

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۲۴

۲۱ 202-1 Customizing SysV-init system startup شامل 1-chkconfig

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۵:۲۴

۲۲ 2-etc-inittab

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۰:۲۰

۲۳ 3-init

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۳:۰۳

۲۴ lpic-2-xinetd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۳:۵۰

۲۵ 202-2 System Recovery شامل 1-boot-directory

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۵۱

۲۶ 2-boot-grub,grub,grub-install

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۳:۰۰

۲۷ 3-grub

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۱

۲۸ 4-initrd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۹:۳۷

۲۹ 5-magic number

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۴:۱۷

۳۰ 6-master boot record

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۰۰

۳۱ 7-mount

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۹:۰۹

۳۲ 8-service initialization and setup تحت xinetd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۴۵

۳۳ lpic-2-login

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۱۰

۳۴ 203-1 Operating the Linux filesystem شامل 1-etc-fstab

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۳۷

۳۵ 2-fstab file

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۱

۳۶ 3-mount

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۱

۳۷ 4-swapon-swapoff

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۵۴

۳۸ 5-umount

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۲۲

۳۹ 203-2 Maintaining a Linux filesystem شامل 1-fsck-mkfs-tune2fs-dumpe2fs-debugfs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۳۹

۴۰ 2-mkswap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۱۳

۴۱ 203-3 Creating and configuring filesystem options شامل 1-autofs configuration files

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۳۹:۳۰

۴۲ 204-1 Configuring RAID شامل 1-Configuring RAID

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۴۵

۴۳ 204-2 Adjusting Storage Device Access شامل 1-adjustin storage device access

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۳:۵۷

۴۴ 204-3 Logical Volume Manager شامل 1-lvm

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۴:۱۱

۴۵ 2-lvm-vahab shalchian

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۰:۵۵

۴۶ 3-partprobe-lvm

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۵۵

۴۷ 4-pv-vg-lv-mount-lvm

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۱:۵۹

۴۸ 205-1 Basic networking configuration شامل 1-networking configuration-ipv6

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۷

۴۹ 205-2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting شامل 1-arp

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۰۷

۵۰ 2-lsof

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۳

۵۱ 3-nmap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۵۱

۵۲ 4-ping

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۵۱

۵۳ 205-3 Troubleshooting Network Issues شامل 1-dmesg

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۹:۲۶

۵۴ 2-etc.network-scripts

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۱:۴۵

۵۵ 3-hostname-resolve.conf-etc.sysconfig.network

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۳۲

۵۶ 4-hosts.allow and hosts.deny

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۳:۲۵

۵۷ 5-log

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۴۵

۵۸ 6-ping

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۴۴:۴۴

۵۹ 7-system log files-logrotate

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۱۷

۶۰ 8-traceroute

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۰:۵۴

۶۱ lpic-2-chargen

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۹

۶۲ 206-1 make and install programs from source شامل 1-bzip2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۳۲

۶۳ 2-gzip-gunzip

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۲:۲۹

۶۴ 3-Make and install programs from source

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۵

۶۵ 4-uname

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۰۵

۶۶ 206-2 backup operations شامل 1-bin_sh

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۵۷

۶۷ 2-dd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۸:۲۸

۶۸ 3-rsync

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۰۳

۶۹ 4-scp

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۷:۳۴

۷۰ 5-tar

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۸:۴۷

۷۱ 206-3 notify users on system-related issues شامل 1-etc-issue.net

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۱۳

۷۲ 2-etc-motd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۸

۷۳ 3-issue-issue.net

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۴:۲۳

۷۴ 4-shutdown

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۱:۲۰

۷۵ 207-1 Basic DNS server configuration شامل 1-Basic DNS server configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۱:۲۲

۷۶ 2-kill

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۷:۱۲

۷۷ 3-kill-1

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۲۶

۷۸ 207-2 Create and maintain DNS zones شامل 1-Create and maintain DNS zones

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۰۴

۷۹ 2-nslookup

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۵

۸۰ 208-1 Implementing a web server شامل 1-access log-error log-authentication-apache

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۹:۱۴

۸۱ 2-apache log and config files

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۵:۱۲

۸۲ 3-apache web server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۶:۳۴

۸۳ 4-AuthUserFile, AuthGroupFileو config آپاچی

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۳:۳۲:۳۲

۸۴ 208-2 measure and troubleshoot resource usage شامل 1-Apache configuration for HTTPS

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۵:۲۲

۸۵ 208-3 Implementing a proxy server شامل 1-acl-squid

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۵۱:۲۹

۸۶ 2-acl-squid-2

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۵۴:۰۴

۸۷ 3-cash server-squid

پیش‌نمایش
۰۰:۳۵:۳۴

۸۸ 4-http_access-squid

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۰:۲۰

۸۹ 5-installation-squid

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۳۸:۰۸

۹۰ 6-log-squid

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۴:۰۲

۹۱ 7-squid service configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۳:۵۰

۹۲ 208-4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy شامل 1-nginx

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۵:۱۸

۹۳ 209-1 SAMBA Server Configuration شامل 1-SambaServer

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۶:۰۲

۹۴ 2-SambaServer configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۸

۹۵ 209-2 NFS Server Configuration شامل 1-etc_exports-nfs service

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۳۳

۹۶ 2-exportfs

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۲۵

۹۷ 3-nfs portmapper

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۸:۲۵

۹۸ 4-nfs server configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۰:۴۸

۹۹ 5-rpcinfo-nfs server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۶:۴۰

۱۰۰ 6-showmount-nfs servere

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۵:۲۲

۱۰۱ 210-1 DHCP configuration شامل 1-arp

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۲۶:۵۸

۱۰۲ 2-dhcp server configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۴۶:۱۹

۱۰۳ 3-dhcpd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۰

۱۰۴ 210-2 PAM authentication شامل 1-nsswitch-conf

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۵:۱۷

۱۰۵ 2-pam authentication

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۰:۳۷

۱۰۶ 211-1 Using e-mail servers شامل 1-mail server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۵:۰۱

۱۰۷ 2-smtp protocol

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۴:۴۷

۱۰۸ 211-2 Managing Local E-Mail Delivery شامل 1-Managing Local E-Mail

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۱:۳۴

۱۰۹ 2-qmail configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۴:۴۰

۱۱۰ 211-3 Managing Remote E-Mail Delivery شامل 1-pop 3

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۵:۱۹

۱۱۱ 2-pop3

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۱۹:۴۱

۱۱۲ 212-1 Configuring a router شامل 1-filter table-iptables

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۱۴:۵۳

۱۱۳ 2-iptables configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۳:۰۲

۱۱۴ 3-log-iptables

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۱۶:۵۸

۱۱۵ 4-nat table-iptables

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۴۷:۱۰

۱۱۶ lpic-2-dmz

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۱۸:۱۸

۱۱۷ 212-2 Securing FTP servers شامل 1-ftp server

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۰۸:۴۸

۱۱۸ 2-ftp-vsftpd

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۲۸:۰۷

۱۱۹ 3-vsftpd configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۰۵:۱۴

۱۲۰ 212-3 (Secure shell (SSH شامل 1-sshd-sshd_config

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۳۸:۴۲

۱۲۱ 212-4 Security tasks شامل 1-iptables

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۰۵:۰۱

۱۲۲ 2-nmap

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۴۱

۱۲۳ 3-security isms

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۵:۰۵

۱۲۴ 4-telnet

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۵۱:۰۷

۱۲۵ 5-telnet-service

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۰۱

۱۲۶ 212-5 OpenVPN شامل 1-open vpn

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۰۵:۳۲

۱۲۷ 213-1 lpic-2-anacron service شامل 1-lpic-2-anacron service

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۷:۰۷

۱۲۸ 2-lpic-2-at-batch

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۱۷:۱۵

۱۲۹ 3-lpic-2-cron service

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۳۳:۱۳

۱۳۰ 214-1 lpic-2-rsyslog-installation شامل 1-lpic-2-rsyslog-installation

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۲:۴۲:۲۴

۱۳۱ 2-lpic-2-rsyslog-server-configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۱:۰۲:۳۳

۱۳۲ 3-lpic-2-sysloge-server-configuration

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۲۲:۲۵

۱۳۳ 215-1 rpm شامل 1-rpm

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۸:۴۳

۱۳۴ 2-yum

جزوه‌های آموزشی

فعالسازی پس از ثبت‌نام

۱۳۵ جزوه آموزشی لینوکس پیشرفته (LPIC-2)