آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط

رایگان
۰۱ ساعت و ۰۲ دقیقه
Cover

درباره دوره

در این دوره فیلم آموزشی به آموزش امنیت در بازیهای آنلاین پرداخته می‌شود.

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۰

آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط-قسمت اول

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۰

آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط-قسمت دوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۶:۳۰

آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط-قسمت سوم

فعالسازی پس از ثبت‌نام
۰۰:۱۲:۴۹

آینده چالش‌های امنیتی در سرویس‌های برخط-قسمت چهارم

به اشتراک بگذارید