مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

آموزش‌ها: ۳ ارائه‌دهندگان: ۶

آموزش‌های ویدیویی

ارائه‌دهندگان

مهدی غفاری
مهدی غفاری
سهیل عنایت الله
سهیل عنایت الله
محمود  جراحی
محمود جراحی
سعید ذکایی
سعید ذکایی
هادی  ویسی
هادی ویسی
 خیراندیش
خیراندیش