گواهی شرکت در دوره

این گواهی به معنای شرکت فرد در یک دوره از طریق دریافت بسته آموزشی است و بنام شرکت‌کننده صادر و در زمان خرید درون بسته قرار می‌گیرد.

Attendance Sample Certificate

این گواهی قابل پیگرد نیست.